Algemene Verkoop, Leverings – en Opdrachtvoorwaarden van Inter Design B.V.

ONDERDEEL A        ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  (definities)

 • ID: de besloten vennootschap Inter Design B.V. (KvK: 09181986), alsmede alle (eventuele) overige bestaande en/of toekomstige, direct of indirecte dan wel rechtstreeks of zijdelings met deze vennootschappen verbonden vennootschappen of ondernemingen.
 • Afnemer: contractspartij van ID.
 • Eindafnemer: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon (al dan niet in de hoedanigheid van Afnemer) die de Producten of Services feitelijk gebruikt als zijnde de eindgebruiker.
 • Leidinggevende medewerkers: medewerkers van – of namens ID die in het geheel geen uitvoerende of repeterende werkzaamheden verrichten. Binnen de organisatie van ID tewerkgestelde werknemers zijn géén leidinggevenden, tenzij Afnemer uitdrukkelijk met deugdelijke bewijsstukken het tegendeel bewijst.
 • BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
 • Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
 • Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van Afnemer.
 • Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen – waarbij ID in staat is de Services te verrichten of tot (af) levering van de Producten over te kunnen gaan.
 • Schriftelijk: met “schriftelijk” wordt tevens bedoeld langs elektronische weg in de zin van het BW (zoals mail, sms, social media en dergelijke) dan wel per (tele) fax of enig ander communicatiemiddel.
 • Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst conform het bepaalde in 4.1.
 • Openbare Ruimte: de voor het publiek toegankelijke openbare ruimtes (zoals winkelcentra, stadsparken, speelplaatsen, dakterrassen en dergelijke), dan wel andersoortige (al dan niet openbare) ruimtes waarin de Producten voor (al dan niet permanent) gebruik na oplevering zijn geplaatst en/of de ruimtes waarmee die Producten (al dan niet duurzaam) zijn of zullen worden verenigd.
 • AVG: Verordening (EU) 2016/679, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder mede begrepen alle daarop gebaseerde (aanvullende) nationale en internationale wet – en regelgeving (zoals de UAVG, zijnde de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, alle richtlijnen en voorschriften van de AP en dergelijke). Begrippen in deze algemene voorwaarden die eveneens voorkomen in / afkomstig zijn uit de AVG (zoals “betrokkenen”, “verwerken”, “verwerker”, “verwerkingsverantwoordelijke” en dergelijke), hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd of omschreven in – of krachtens de AVG.
 • AP: de Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de Nederlandse toezichthouder voor de (correcte) naleving van alle voorschriften krachtens de AVG.
 • Stelpost: de door of namens ID in de offerte of Overeenkomst opgenomen begroting van kosten aangaande uit te voeren Services dan wel te leveren Producten of te plegen betalingen aan derden.
 • Product(en): alle producten, materialen of enige andere (al dan niet tot de Producten behorende) zaken die ID op grond van de Overeenkomst (af) levert aan Afnemer.
 • Service(s): alle activiteiten, diensten of enige andere prestatie (al dan niet gerelateerd aan de Producten) die ID op grond van de Overeenkomst verleent aan Afnemer.

Artikel 2  (toepasselijkheid en rangorde)

2.1           Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten of overige diensten van- of met ID, waaronder begrepen alle opdrachten of overeenkomsten die samenhangen met – of voortvloeien uit de Overeenkomst.

2.2           ID verwerpt de toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden en wijst dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk van de hand (tevens in de zin van artikel 6:225 BW).

2.3           De (ver) nietig (baar) heid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

2.4           Wanneer van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen ID en Afnemer zijn overeengekomen.

2.5           De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention of International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen ID en Afnemer. Het bepaalde in de artikelen 7:752 lid 2 en lid 3 BW, 753 lid 1 BW, 7:754 BW en 7:764 BW is eveneens niet van toepassing.

2.6           Indien één of meerdere bepalingen of voorschriften krachtens de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of enige aanvullende algemene regeling onderling tegenstrijdig zijn, geldt de navolgende rangorde: de Overeenkomst prevaleert boven deze algemene voorwaarden of enige aanvullende algemene regeling, dan wel kan ID zich beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is voor ID.

2.7           Ingeval Afnemer een consument is, prevaleert het dwingende consumentenrecht. Dit, alleen en uitsluitend voor zover hetgeen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden – of in een bepaald deel of artikel deel daarvan – is bepaald daarmee strijdig mocht zijn. Alsdan blijven de overige gedeeltes die toelaatbaar zijn / blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3  (aanbiedingen, offertes, prijzen, stelposten, meerwerk en vergoeding voor voorbereidende werkzaamheden)

3.1           Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes van ID zijn altijd vrijblijvend en gelden af magazijn, ook wanneer daarin een termijn is genoemd voor aanvaarding. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, dan wel ID is niet gehouden tot nalevering van eerder bestelde en geleverde Producten of Services.

3.2           Alle prijsopgaven in offertes, prijslijsten of aanbiedingen zijn onder voorbehoud (ook wat betreft type, druk – of zetfouten), tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

3.3           Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, in – en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, inklaringskosten, opslagkosten, (de)montage- en installatiekosten, instructiekosten, service – en reparatiekosten, reis – en verblijfkosten, alsmede exclusief alle (eventuele) overige kosten in verband met de levering van Producten of Services, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Al deze aanvullende kosten (posten) komen uitsluitend en volledig voor rekening en risico van Afnemer.

3.4           Bij het uitbrengen van een samengestelde prijsopgave, is ID nooit verplicht tot het verrichten of leveren van een deel van de daarin genoemde Producten of Services en kan Afnemer geen rechten ontlenen aan de door ID opgegeven (deel) prijzen.

3.5           ID heeft de bevoegdheid om verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, brandstofkosten, vervoerskosten, opslagkosten, (de)montagekosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke) dan wel aangaande alle overige in 3.3 vermelde kosten aan Afnemer – ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding –  aan Afnemer door te berekenen voor die Producten, Services of Leveringen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door of namens ID moeten worden uitgevoerd.

3.6           Ingeval Afnemer: (1) enige verandering of wijziging wenst in de Overeenkomst, dan wel in het overeengekomen werk, ontwerp of bestek, dan wel (2) ID dergelijke veranderingen of wijzigingen heeft uitgevoerd (waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: andere kleur, ander design, andere materialen of aangepaste constructie of wijzigingen in de technische of esthetische uitvoering en dergelijke) of (3) de door of namens Afnemer verstrekte informatie of gegevens niet, niet volledig of niet deugdelijk overeenstemt met de werkelijkheid dan wel met de objectieve feiten en omstandigheden, dan wel (4) met meer dan 10% wordt afgeweken van door ID en/of Afnemer geschatte hoeveelheden of andere waardes, is ID gerechtigd daar een meerprijs voor in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ID geldende gebruikelijke tarieven dan wel – bij gebreke daarvan – overeenkomstig de marktconforme tarieven op het moment dat die wijzigingen worden verricht. Minderwerk is slechts van toepassing voor zover ID daarmee schriftelijk heeft ingestemd en wordt berekend op basis van de waarde van prijsbepalende factoren, geldend op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst conform 4.1.

3.7           Bedragen in offertes en Overeenkomsten zijn gebaseerd op verrichten van werkzaamheden tijdens normale werkdagen. Voor door of namens ID uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden in de avonduren (na 18:00 uur) en zaterdagen geldt een verhoogd tarief van 150%. voor de zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt een tarief van 200% ten opzichte van het reguliere tarief.

3.8           Alle (overige) niet in de offerte of in de Overeenkomst omschreven Producten of Services, worden eveneens door ID uitgevoerd op basis van nacalculatie dan wel als meerwerk bij Afnemer in rekening gebracht. Het bepaalde in 3.6 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

3.9           Ingeval ID, al dan niet op uitdrukkelijk verzoek van Afnemer, in de periode vóór de totstandkoming van de Overeenkomst werkzaamheden verricht ten behoeve van Afnemer die verdergaan dan de reguliere werkzaamheden voor het uitbrengen van een offerte of prijsopgave (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: deelnemen aan (bouw – of andersoortige) vergaderingen, bezoeken of besprekingen op locatie, ontwerpen, schetsen, calculaties, (productie) tekeningen en/of uitvoeren van engineeringswerkzaamheden of enige andersoortige voorbereidende werkzaamheden), dan heeft ID recht op een kostenvergoeding voor deze werkzaamheden conform het bepaalde in 3.10 en 3.11.

3.10         Het recht op een kostenvergoeding als bedoeld in 3.9 ontstaat en wordt in ieder geval opeisbaar vanaf het moment dat er maximaal vier (4) maanden zijn verstreken na het verrichten van de laatste in 3.9 omschreven werkzaamheden en binnen die periode geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.11         De in 3.9 bedoelde kostenvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk daaraan door of namens ID bestede tijd, vermenigvuldigd met het daarvoor bij ID geldende gebruikelijke (uur) tarief, dan wel conform de eventueel daarvoor geldende andersluidende tarieven (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: een vergoeding per vergadering, per tekening, per calculatie en dergelijke).

3.12         ID behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel reeds uitgebrachte en reeds door Afnemer geaccepteerde offertes niet om te zetten in een bindende Overeenkomst. Dit alles zonder opgave van redenen of nadere toelichting.

3.13         Indien voor- of bij het sluiten van de Overeenkomst de voor de levering van Producten of Services verschuldigde prijs of prijzen niet of niet expliciet met Afnemer zijn overeengekomen of daarin zijn vastgelegd, is Afnemer de prijs of prijzen verschuldigd conform de daarvoor bij ID geldende gebruikelijke prijzen of tarieven dan wel – bij gebreke daarvan – overeenkomstig de marktconforme tarieven, geldend op het laatste moment van (af) levering.

3.14         ID is bevoegd – doch niet verplicht – om: (1) kosten dan wel door of namens ID gedane uitgaven waarvoor een stelpost is opgenomen op basis van nacalculatie te verrekenen met Afnemer op basis van de door ID te hanteren prijzen en/of (2) een door ID te bepalen aannemersvergoeding te verdisconteren in de betreffende stelpost(en).

 

Artikel 4  (totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen nadien)

4.1           De Overeenkomst tussen ID en Afnemer komt pas tot stand nadat 1) ID de door haar uitgebrachte en namens Afnemer geaccepteerde offerte dan wel de telefonische of schriftelijke bestelling van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd met een orderbevestiging en die orderbevestiging schriftelijk is geaccordeerd namens Afnemer, dan wel 2) een schriftelijke Overeenkomst namens ID (door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of medewerker) en namens Afnemer voor akkoord is ondertekend en geparafeerd, dan wel 3) zodra ID met de uitvoering van de opdracht is gestart waarvoor naar hun aard geen schriftelijke bevestiging of overeenkomst wordt gemaakt als hiervoor bedoeld bij 1 en 2, in welk geval de nadien verzonden factuur van ID geldt als de Overeenkomst en als de schriftelijke bevestiging waarin alle afspraken juist en volledig zijn weergegeven.

4.2           Zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen op een wijze als genoemd in 4.1, kan ID de aanbieding of offerte te allen tijde herroepen of wijzigen.

4.3           Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in 4.2 leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van ID, is het bepaalde in artikel 3 en in 4.1 van overeenkomstige toepassing.

4.4           Indien in de aanvaarding door Afnemer voorbehouden of wijzigingen in de aanbieding of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de Overeenkomst pas tot stand, indien ID tevens schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.

4.5           Wijzigingen in tot stand gekomen Overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen  ID en Afnemer zijn overeengekomen.

4.6           ID is bevoegd verhogingen als bedoeld in 3.5 die zich voordoen na de totstandkoming van de Overeenkomst als bedoeld in 4.1 volledig aan Afnemer door te berekenen.

4.7           Ingeval de Overeenkomst tot stand komt met meerdere Afnemers, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk tegenover ID.

4.8           Zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen conform 4.1, komen alle eventuele door of namens Afnemer getroffen maatregelen of uitgevoerde (voorbereidings) handelingen volledig voor eigen rekening en risico van Afnemer en vrijwaart Afnemer ID voor eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde.

 

Artikel  5 (kwaliteit, omschrijving en verantwoordelijkheden)

5.1           ID verplicht zich tegenover Afnemer de Producten of Services te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals beschreven in de Overeenkomst. ID verleent geen verdergaande garanties aan Afnemer dan wel Afnemer heeft tegenover ID geen verdergaande aanspraken uit dien hoofde.

5.2           Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit de Overeenkomst, zijn alle bijkomende werkzaamheden niet inbegrepen bij de in 5.1 bedoelde Producten of Services en komt de tijdige en adequate uitvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Afnemer. Onder bijkomende werkzaamheden wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen: elektriciens- , loodgieterswerkzaamheden, grond-, metsel-, timmer – en schilderwerk, werkzaamheden aangaande de grond, bodemgesteldheid, boven – of onderconstructie en verder alle overige werkzaamheden van bouwkundige of constructieve aard, al dan niet betrekking hebbende op de Openbare Ruimte.

5.3           Bij de beoordeling of ID (al dan niet toerekenbaar) tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst, blijft de esthetische waarde of uitstraling van het geleverde dan wel gepresteerde (al dan niet in relatie tot de Openbare Ruimte) altijd buiten beschouwing. De (al dan niet feitelijke) esthetische waarde of uitstraling van het geleverde of gepresteerde levert (eveneens) nimmer een tekortkoming op van – of namens ID.

5.4           Ontwerp, engineeringswerkzaamheden dan wel alle overige of andere Services dan het vervaardigen en leveren van Producten, verricht ID uitsluitend op basis van inspanningsverplichtingen.

5.5           Afnemer is gehouden om eventuele wijzigingen of toevoegingen direct dan wel uiterlijk binnen 24 uur na de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk aan ID kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Overeenkomst geldt als uitgangspunt voor de in 5.1 bedoelde verplichting(en) van ID tegenover Afnemer.

5.6           Ingeval Afnemer wijzigingen of toevoegingen aanbrengt op de opdrachtbevestiging of Overeenkomst als bedoeld in 5.5, is het bepaalde in 4.3 van overeenkomstige toepassing.

5.7           Aan Afnemer (vóór of na het uitbrengen van de offerte of aanbieding) al dan niet digitaal of virtueel getoonde monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, prototypes, proefopstellingen of modellen, worden slechts bij wijze van aanduiding dan wel algemene voorstelling verstrekt. Dit alles, zonder dat de door ID af te leveren Producten of Services daaraan hoeven te beantwoorden.

5.8           Afnemer kan géén rechten ontlenen aan de door ID gedane mededelingen over en/of informatie betreffende (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de websites, catalogi, prijslijsten, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen, virtuele weergaven van haar producten in – of aangaande de Openbare Ruimte of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de Overeenkomst en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

5.9           ID aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Afnemer zelf gemaakte, verstrekte en/of door of namens Afnemer aan ID voorgeschreven kleuren, designs, ontwerpen (waaronder mede begrepen logo’s of andere onderscheidingstekens op afvalbakken, banken of andere door ID te leveren Producten, al dan niet bestemd voor de Openbare Ruimte), schetsen, opgaven van capaciteiten en  alle overige (product) specificaties in de ruimste zin de woords, plannen, schema’s en dergelijke. Afnemer zal ID op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder uitdrukkelijk begrepen.

5.10         Door of namens Afnemer verstrekte materialen of zaken dienen Franco aan ID te worden aangeleverd en door Afnemer worden voorzien van voldoende markeringstekens als zijnde eigendom van Afnemer (zoals naam, adres Afnemer en dergelijke).

5.11         Het inwinnen van advies bij ID, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van de Producten of Services of over het door Afnemer (of de klant van de Afnemer) beoogde gebruiksdoel daarvan, ontslaat Afnemer nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan.

5.12         Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de opdrachtbevestiging of Overeenkomst, is ID nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aanschaf of de keuzes van bepaalde Producten of Services door Afnemer (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: keuze van kleuren, designs, exacte locatie of wijze van plaatsing in de Openbare Ruimte, onderzoek naar (bodem) geschiktheid van de locatie en dergelijke), noch verstrekt ID enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door Afnemer beoogde gebruiksdoel van door deze aangeschafte Producten of Services.

5.13         Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, structuur van de oppervlakte, uitvoering, gewicht, formaat, constructie, afwerking, technische of esthetische uitvoering en dergelijke van de Producten leiden niet dan wel nimmer tot een tekortkoming of enige non-conformiteit aan de zijde van ID. Dit, te meer daar waar ID (mede) werkt met natuurproducten, zoals hout en dergelijke. De voornoemde geringe afwijkingen leveren voor Afnemer géén grond op om de tot stand gekomen Overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs dan wel recht op enige andere compensatie of geeft dit recht op vervanging of herstel dan wel reden om niet mee te werken aan de (af) levering of installatie van de betreffende Producten of Services.

5.14         Het is ID te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Afnemer is vereist – toegestaan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen aan een derde.

5.15         ID staat er alleen voor in dat de Producten en Services (moeten) voldoen aan – en in overeenstemming zijn met de technische specificaties zoals beschreven in de Overeenkomst. Ingeval Afnemer de Producten of Services buiten het grondgebied van Nederland wenst te plaatsen en te gaan gebruiken, staat ID er niet voor in dat de zaken tevens voldoen aan alle (eventueel van toepassing zijnde) aanvullende wet – en regelgeving (zoals lokale regelgeving en dergelijke). Afnemer vrijwaart ID voor aanspraken van derden uit dien hoofde.

5.16         ID staat niet in voor– dan wel aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de functionele en/of ergonomische werking of geschiktheid in het kader van de arbeidsomstandigheden ex artikel 7:658 BW van de Producten of Services dan wel voor het door Afnemer beoogde gebruiksdoel daarvan. Dit, omdat de functionele / ergonomische werking dan wel geschiktheid in het kader van de arbeidsomstandigheden (mede) afhankelijk is van en/of hoofdzakelijk wordt bepaald door meerdere variabelen waarop ID geen invloed heeft (gehad), zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): mate en staat van onderhoud, soort oppervlakte of ondergrond, klimatologische – en andere feitelijke omstandigheden aangaande de Openbare ruimte(s) of locatie(s) waar, waarin of waarvoor de betreffende Producten of Services feitelijk zullen worden gebruikt of toegepast door de (feitelijke) eindgebruiker. Afnemer vrijwaart ID dan ook voor aanspraken van derden (zoals feitelijke eindgebruikers) uit dien hoofde, aanspraken op basis van productenaansprakelijkheid daaronder mede begrepen.

5.17         ID staat niet in voor– dan wel aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de (geschiktheid van de) bestaande onderliggende constructie dan wel bodem (waaronder begrepen de bodemgesteldheid) waarop de door ID (op) te leveren Producten of Services moeten worden gerealiseerd. Afnemer vrijwaart ID voor aanspraken van derden uit dien hoofde.

5.18         Afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade die bij hem tewerkgestelde werknemers van ID hebben opgelopen tijdens of in verband met de uitoefening van de werkzaamheden, schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade en de schade als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW daaronder uitdrukkelijk mede begrepen. Afnemer zal ID op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van werknemers uit dien hoofde.

5.19         Afnemer is zelf verantwoordelijk en staat in voor de aanwezigheid en geldigheid van eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke in de ruimste zin des woords, alsmede komen alle daarmee gepaard gaande kosten (uitsluitend) voor rekening en risico van Afnemer.

5.20         Afnemer is verplicht op eerste vordering van ID onverwijld en kosteloos de noodzakelijke en vereiste medewerking verlenen dan wel alle benodigde faciliteiten kosteloos aan ID ter beschikking te stellen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen: (1) het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords, (2) voldoende en geschikte (parkeer) ruimte bieden, onder meer om te laden en te lossen, (3) ter beschikking stellen van onder andere: hulpkrachten, brandstof, smeermiddelen, stellages, ladders, hulpmontage – en vergelijkbare middelen, elektriciteit, water, gas, verwarming, een kraan, lift of ander transport, hef – of hijsmiddel, die voldoen aan alle veiligheidseisen en voorschriften. Bij gebreke hiervan is ID gerechtigd om de daarmee gepaard gaande extra kosten of extra uren als meerwerk bij Afnemer in rekening te brengen conform het bepaalde in 3.6 en 3.8.

5.21         ID aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor stagnaties, direct of indirect verband houdende met door derden uit te voeren werkzaamheden of door derden (af) te leveren zaken.

5.22         ID is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens Afnemer beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door ID of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ID of diens Leidinggevende medewerkers. Afnemer vrijwaart ID tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Afnemer, van ID of derden.

5.23         Ten aanzien van de Producten en Services is ID nimmer gehouden verdergaande waarborgen in de ruimste zin van het woord te verlenen aan Afnemer dan welke de leveranciers of producenten van de betreffende Producten of Services garanderen aan ID.

5.24         Ten aanzien van de door ID ingeschakelde derden, kan ID niet tot meer worden gehouden dan wel is ID niet in een verdergaande mate aansprakelijk jegens Afnemer dan waartoe de betreffende ingeschakelde derde jegens ID kan worden gehouden.

5.25         ID behoudt zich het recht voor om haar Producten of Services – al dan niet op digitale wijze – te allen tijde te identificeren.

5.26         Zolang Afnemer nog niet alle – voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde – bescheiden of informatie aan ID heeft verstrekt, is ID niet gehouden uitvoering te geven aan haar verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Artikel 6  (levertijden, levering, aflevering / oplevering en risico)

6.1           De door ID opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het louter verstrijken van deze termijnen raakt ID niet in verzuim en kan Afnemer niet tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande, deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling vereist waarin een minimale termijn van twaalf (12) weken is opgenomen (onder meer in verband productietijden, doorlooptijd en dergelijke), welke termijn eveneens geldt ingeval Afnemer ID op grond van enige andere tekortkoming in gebreke stelt.

6.2           Overschrijding van de levertijd of van een andere termijn (al dan niet nadat ID in gebreke is gesteld conform 6.1), dan wel een eventueel daarop gebaseerde ontbinding van de Overeenkomst, geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie.

6.3           Levering vindt plaats af magazijn van ID (Ex Works) of van de door deze ingeschakelde derde(n), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.4           De in 6.3 bedoelde levering en aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de Producten gereed staan voor Afnemer in het voorraad / opslagmagazijn van ID of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelijk of anderszins door ID kenbaar wordt gemaakt aan Afnemer.

6.5           Vanaf het moment als bedoeld in 6.3 / 6.4, worden de Producten geacht zich te bevinden in de macht van Afnemer en zijn dan wel komen die zaken vanaf dat moment voor diens rekening en risico.

6.6           Ingeval aflevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in 6.3 / 6.4, zullen de Producten worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Tijdens het transport zijn de Producten niet verzekerd door ID en zijn / komen die Producten reeds voor rekening en risico van Afnemer. Het risico tijdens transport dient Afnemer zelf te verzekeren. ID bepaalt de wijze van transport / keuze van vervoerder. De vrachtbrief / transportbrief/ afleveringsbescheiden van de vervoerder strekt tot bewijs van aflevering of de weigering tot in ontvangst nemen door Afnemer.

6.7           Indien aflevering plaatsvindt conform het bepaalde in 6.6, komen de kosten voor aflevering of bezorging – de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen – volledig voor rekening van Afnemer en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

6.8           Indien – buiten de situatie als bedoeld in 8.1 – door niet aan ID toe te rekenen omstandigheden de Producten niet of niet-tijdig kunnen worden afgeleverd conform het bepaalde in 6.6 en/of die Producten niet door Afnemer worden afgenomen na de kennisgeving conform 6.4, is ID bevoegd de Producten voor rekening en risico van Afnemer al dan niet bij derden te (doen) laten opslaan.

6.9           ID is bevoegd om in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze ook afzonderlijk aan Afnemer te factureren.

6.10         ID is te allen tijde gerechtigd Producten onder rembours aan de Afnemer te verzenden. Indien de Afnemer bij aankomst van de Producten op de plaats van bestemming weigert te betalen, is ID gerechtigd de Overeenkomst direct (en zonder nadere ingebrekestelling) te ontbinden.

6.11         Indien ID nadere informatie of bescheiden van Afnemer of derden nodig heeft om haar verplichtingen behoorlijk te kunnen nakomen, vangt de in 6.1 bedoelde termijn pas aan op het moment dat ID die informatie of bescheiden volledig heeft ontvangen.

6.12         Nadat ID de Producten of Services gereed heeft, vindt oplevering dan wel (af) levering plaats. Afnemer heeft de Producten dan wel Servies in elk geval geaccepteerd en geldt als opgeleverd en deugdelijk, zodra Afnemer dan wel de feitelijk eindgebruiker het door ID gepresteerde of geleverde op enigerlei wijze feitelijk in gebruik neemt en/of zodra ID de Producten of Services aan- of ten behoeve van Afnemer of de feitelijk eindgebruiker ter beschikking stelt.

Artikel 7  (verlangen van zekerheden)

7.1           Indien er op enig moment gerede twijfel bestaat / ontstaat bij ID over de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Afnemer, is ID bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel 6 of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op te schorten totdat Afnemer voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan ID.

7.2           Of de door Afnemer aangeboden zekerheden als bedoeld in 7.1 voldoende zijn, is ter beoordeling van ID. Afnemer is aansprakelijk voor de door ID door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.

7.3           Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van ID kosteloos inzicht te verschaffen (in de ruimste zin van het woord) in publicatieverslagen, jaarverslagen, jaarrekeningen, de financiële administratie alsmede in alle (overige) voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen.

7.4           Ingeval ID een verzoek aan Afnemer heeft gedaan als bedoeld in 7.3, is Afnemer eveneens verplicht om alle mutaties in de vermogensbestanddelen zo spoedig mogelijk nadien aan ID schriftelijk kenbaar te maken.  

7.5           Ingeval Afnemer op enigerlei wijze nalatig blijft voldoende zekerheden te stellen als bedoeld in 7.1 ofwel nalaat afdoende inzage te verschaffen in de vermogenspositie als bedoeld in 7.3 en 7.4, is ID gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is Afnemer een direct (zonder dat een ingebrekestelling is vereist) en ineens opeisbare boete verschuldigd van € 250,– per dag, voor iedere dag dat Afnemer daarmee nalatig blijft, onverminderd het recht op nakoming of aanvullende schadevergoeding voor ID. De wettelijke handelsrente over de boete is direct en ineens opeisbaar.

7.6           Ingeval ID de overeenkomst ontbindt als bedoeld in 7.5, is Afnemer daarbij gehouden om eventueel reeds afgeleverde Producten binnen één week na de ingeroepen ontbinding aan ID te retourneren. Zolang de (geretourneerde) Producten niet door ID zijn ontvangen, blijven deze voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 8  (opslag, opschorting en retentierecht)

8.1           Ingeval Afnemer weigert de Producten af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is ID bevoegd deze Producten voor rekening van Afnemer op te slaan. Van de opslag zal Afnemer zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis worden gesteld door ID. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan Afnemer en zijn vanaf het moment van opslag voor risico van Afnemer.

8.2           Ingeval ID overgaat tot toepassing van het bepaalde in 8.1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten alsmede de factuur ter zake de afgeleverde dan wel bezorgde Producten direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag – nadat de kennisgeving als bedoeld in 8.1 van dit artikel heeft plaatsgevonden – dat Afnemer weigert de gereedstaande Producten feitelijk af te nemen, is ID gerechtigd om een direct en ineens opeisbare boete van € 450,-per dag in rekening te brengen. ID is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van ID op aanvullende schadevergoeding. De wettelijke handelsrente over verschuldigde boetes is direct opeisbaar.

8.3           ID is bevoegd diens verplichting tot afgifte van de opgeslagen Producten op te schorten totdat de opeisbare facturen en de verschuldigde boete als bedoeld in 8.2 in zijn geheel door Afnemer zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van ID uit hoofde van eerdere of latere tot stand gekomen Overeenkomsten dan wel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van ID vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van Afnemer daaronder uitdrukkelijk begrepen.

8.4           Ingeval ID uit andere hoofde zaken van Afnemer onder zich heeft als bedoeld in de voorgaande leden, is ID eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat Afnemer heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die ID – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op Afnemer.

8.5           Het krachtens dit artikel aan ID toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 13.4 (tweede volzin) van deze voorwaarden.

8.6           Ingeval Afnemer anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen tegenover ID of vanwege enige andere grond of uit andere hoofde tegenover ID aansprakelijk mocht zijn (ongeacht de juridische grondslag daarvan), is ID eveneens gerechtigd de (af)levering van zaken op te schorten dan wel zijn retentierecht uit te oefenen overeenkomstig van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.

8.7           Onverminderd alle overige rechten die ID toekomen indien Afnemer de afgeleverde Producten niet afneemt of weigert mee te werken aan de (af)levering of bezorging daarvan, is ID bevoegd vrijelijk en voor rekening en risico van Afnemer over deze opgeslagen Producten te beschikken, alsmede eventuele inkomsten uit verkopen van die zaken te verrekenen met al hetgeen Afnemer aan ID is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 9  (niet – toerekenbare tekortkoming)

9.1           De overeengekomen termijn voor het leveren van Producten of Services dan wel enige andere overeengekomen termijn, wordt (zonder dat ID daarbij op enigerlei wijze dan wel uit enige hoofde schadeplichtig wordt tegenover Afnemer of derden) verlengd met de periode, gedurende welke ID door overmacht is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.

9.2           Van overmacht aan de zijde van ID is sprake, indien ID na de totstandkoming van de Overeenkomst  (alsook na het moment van opeisbaarheid) verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland) de volgende omstandigheden (ongeacht of deze op enig moment wel of niet voorzienbaar zijn of zijn geweest voor ID): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, apparatuur, machines of andere werktuigen in de ruimste zin van het woord, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers of bij hostingmaatschappijen, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet -werkbare omstandigheden, ziektes, epidemieën, pandemieën (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: COVID-19 / Corona virus alsmede alle overige virussen of verschijnselen, ongeacht de aard, impact, gevolgen en dergelijke), uitbraken, crisis, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), beslaglegging, alles zowel in het bedrijf van ID, Afnemer als bij derden van wie ID de benodigde materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van ID ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van ID in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan diens verplichtingen dient te voldoen.  

9.3           Pas indien door overmacht de Services of levering van Producten met meer dan zes maanden wordt vertraagd, is  Afnemer bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De termijn alvorens de beëindiging van de Overeenkomst te kunnen inroepen conform de vorige volzin, bedraagt voor ID twintig (20) werkdagen. De Overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft ID, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt en bestaat er voor Afnemer geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie, ingeval ID de Overeenkomst heeft beëindigd.

9.4           Ingeval door overmacht de resterende te leveren Services of Producten met meer dan zes maanden wordt vertraagd als bedoeld in 9.3, is Afnemer niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan ID te voldoen voor de Producten of Services die reeds door ID zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de Services of Producten die ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 10 (aansprakelijkheid en vrijwaring)

10.1         De aansprakelijkheid van ID voor enige schade, geleden door Afnemer of derden, is altijd en onder alle omstandigheden beperkt tot de compensatie dan wel het schadebedrag dat feitelijk door de verzekeringsmaatschappij van ID is / wordt uitgekeerd voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis(sen), waarbij ID het eigen risicobedrag mag inhouden.

10.2         Ingeval de verzekeringsmaatschappij van ID, om welke redenen dan ook en ongeacht de juridische grondslag daarvan, niet tot enige schade-uitkering dan wel tot compensatie van de geleden schade overgaat of geen verzekeringsdekking biedt of verleent, dan is ID alleen aansprakelijk voor schade, geleden door Afnemer of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ID, dan wel van opzet of bewuste roekeloosheid van een, tot de bedrijfsleiding van ID behorende, leidinggevende medewerker, doch niet eerder dan nadat ID in verzuim verkeert. ID verkeert (pas) in verzuim nadat ID voorafgaand schriftelijk in gebreke is gesteld, aan ID een minimale termijn van twaalf (12) weken is verleend en ID binnen die termijn de betreffende tekortkomingen niet heeft weggenomen / verholpen. Dit alles, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

10.3         Voor zover ID uit enige andere hoofde dan opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in 10.2 (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: tekortkomingen in verband met de Overeenkomst, onrechtmatige daad / kwalitatieve aansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling, AVG verplichtingen of schendingen en dergelijke) aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, dan gelden daarvoor eveneens de beperkingen als omschreven in dit artikel. Dit alles, ongeacht de (exacte) juridische grondslag of reden van die aansprakelijkheid.

10.4         Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, is in de navolgende situaties in ieder geval géén sprake van een opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in 10.2 dan wel geen sprake van een tekortkoming van ID:

 1. ID is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan- of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde Producten of Services, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid daarvan of door onvakkundige montage door anderen dan ID, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens Afnemer uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan ID of aan door deze ingeschakelde derden;
 2. ID is nimmer aansprakelijk voor schade van Afnemer of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens ID mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door ID of haar leidinggevende medewerkers;
 3. ingeval van mondelinge door of namens ID verstrekte informatie dan wel informatie in de manuals / handleidingen, is ID nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;

10.5         Ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel is, buiten de situatie dat het door de verzekeringsmaatschappij van ID uitgekeerde bedrag minus de inhouding van het eigen risicobedrag hoger uitvalt en met inachtneming van alle krachtens dit artikel geldende beperkingen of uitsluitingen, ID nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende verrichte Services of geleverde Producten, zulks met een maximum van € 1.000,– (zegge: duizend euro) per schadeveroorzakende gebeurtenis en een maximum van € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per kalenderjaar, waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen of schades als (zijnde veroorzaakt door) één schadeveroorzakende gebeurtenis wordt beschouwd.  

10.6         Niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (schade door bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten / geleden verlies of gederfde winst en dergelijke daaronder maar niet uitsluitend begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Onder gevolgschade wordt tevens (maar niet uitsluitend)  begrepen: (1) alle vermogensschade of ander nadeel die de door of namens ID (af) geleverde Producten of Services hebben toegebracht aan andere zaken of personen of aan de Openbare Ruimte of aan de (overige) omgeving (zoals de natuur, klimatologische omstandigheden, water en lucht) alsook (2) aanspraken van derden en ongeacht uit welke hoofde, (3) schade die zich buiten Europa voordoet, (4) schade in verband met opzicht, (5) schade in verband met mechanische beschadigingen, (6) schade in verband met oppervlaktes en verkleuringen, (7) schade aan – of in verband met het milieu, emissies, verontreinigingen, asbest, saneringen, schade door langzaam (in)werkende processen, schade in verband met milieuzorg of milieuvoorschriften of het niet of niet (deugdelijk) nakomen van die zorg of voorschriften door ID en/of Afnemer, (8) schade verband houdende met software of data. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze soort schades te verzekeren;

10.7         De door ID te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Afnemer te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de Afnemer geleden schade.

10.8         Afnemer is gehouden ID, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde Producten of Services.

10.9         Indien Afnemer één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Afnemer – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die ID en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van ID op grond van de Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 (garantie)

11.1         Ingeval ID garantie verleent aan Afnemer, dan betekent dit nimmer een omkering van de bewijslast. Afnemer dient te blijven aantonen dat ID tekort is geschoten binnen de garantieperiode en/of dat ID krachtens enige garantie aansprakelijk is of kan worden gehouden voor schade, in welk geval de aansprakelijkheid van ID eveneens is beperkt conform het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

11.2         ID staat er alleen en uitsluitend voor in dat: (1) de door haar geleverde Producten dan wel Services  overeenkomen met de daarvoor overeengekomen en krachtens de Overeenkomst van toepassing zijnde specificaties en (2) de Producten zijn vervaardigd van deugdelijke materialen en conform de eisen van goed vakmanschap (zijnde een redelijk bekwaam en redelijk handelende ontwerper en producent van houten meubelen, afvalbakken en overige door of namens ID vervaardigde zaken of verleende diensten). Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, verleent ID nimmer verdergaande garanties dan de hiervoor genoemde. De alhier genoemde garanties worden aan Afnemer verleend voor de maximale duur van twee jaren, te rekenen vanaf de factuurdatum.

11.3         Garantie wordt nimmer verleend dan wel vervalt te allen tijde, indien een door of namens ID gehanteerde garantie uitsluitingsgrond van toepassing is en/ of zich verwezenlijkt. De navolgende garantie-uitsluitingen zijn altijd en voor alle garantieverklaringen of garantiereglementen van toepassing. Dit, ongeacht eventuele aanvullende uitsluitingen, al dan niet voor een bepaald Product of bepaalde Service:

a)        enige vorm van oneigenlijk, onjuist of onoordeelkundig gebruik en/of onvoldoende onderhoud of beschadigingen (zoals mechanische of chemische beschadigingen) of vandalisme;

b)       bewerking (waaronder begrepen montage, inbouw en dergelijke) of reparaties door Afnemer of derden, uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke instemming van ID dan wel niet in overeenstemming met de handleiding, instructies of aanwijzingen van ID dan wel anderszins naar de mening van ID onjuist of onoordeelkundig uitgevoerd;

c)      aantasting als gevolg van externe factoren of van buitenaf komende omstandigheden;

d)   alle slijtages, inclusief slijtages door excessief of ongeoorloofd gebruik dan wel anders dan normaal of toegestaan gebruik;

e) het niet of ondeugdelijk opvolgen van door of namens ID gegeven of verstrekte aanwijzingen of voorschriften;

f) aanspraken, direct of indirect verband houdende met glas, textiel, leer, marmer en vernis;

g) het ontstaan van non – conformiteit als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving, van kracht geworden na de datum van (af) levering, onder meer (maar niet uitsluitend) betrekking hebbende op de aard en de kwaliteit van toegepaste materialen.

h) schade, gebreken, defecten of enige andere tekortkomingen, verband houdende met specifieke zaken, materialen, onderdelen, ontwerpen, werkwijzen, constructies en dergelijke die door of namens Afnemer aan ID ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn voorgeschreven voor verdere ver – of bewerking door of namens ID;

i) materialen of onderdelen die ID van derden heeft verkregen;

 1. het wel of niet voldoen aan alle van toepassing zijnde wet – en regelgeving aangaande het feitelijk gebruik dan wel aan het door Afnemer beoogde gebruiksdoel of beoogde dan wel feitelijk gebruik van de Producten of Services, waaronder uitdrukkelijk mede (maar niet uitsluitend) begrepen: alle arbeidsomstandigheden wetgeving. Uitsluitend Afnemer blijft daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk, alsmede voor alle claims of aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze Producten of Services (waaronder begrepen letselschade claims en dergelijke);
 2. het niet onverwijld schriftelijk melden door Afnemer van geconstateerde tekortkomingen dan wel daarop gebaseerde garantieaanspraken aan ID;
 3. l) ID niet tijdig, deugdelijk of adequaat in de gelegenheid stellen, dan wel niet de benodigde medewerking verlenen door of namens Afnemer om: (1) beweerdelijke tekortkomingen of de gegrondheid van de ingediende garantieclaim te (kunnen) onderzoeken en de betreffende Producten of onderdelen daarvoor Franco naar ID te sturen of bij ID af te geven, dan wel (2) de geconstateerde en door ID onder de garantie geaccepteerde tekortkomingen te kunnen verhelpen;

11.4         Uitgevoerde reparaties binnen de garantietermijn, doen die betreffende garantietermijn niet verlengen.   

11.5         Ingeval ID een garantieaanspraak honoreert, gaan de verplichtingen van ID niet dan wel nooit verder dan kosteloos herstel, reparatie of vervanging van de betreffende Producten of Services. Dit, altijd en alleen ter keuze en beslissing van ID. Alle benodigde handling of werkzaamheden in verband met de door ID uit te voeren herstel, reparatie of vervangingswerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: demonteren / uit de grond halen / schoonmaken / vervoeren en dergelijke) komen uitsluitend voor rekening en risico van Afnemer en vallen niet / nooit onder enige garantie. De aansprakelijk van ID voor enige schade blijft in het kader van garantieaanspraken altijd beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

11.6         Vervangen producten of onderdelen worden / blijven eigendom van ID.

11.7         Gedurende de periode dat Afnemer zelf (al dan niet toerekenbaar) tekortschiet in enige verplichting, voortvloeiende uit de Overeenkomst, is ID niet gehouden garantie te verlenen dan wel garantie – of enige andere verplichtingen voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover Afnemer.

Artikel 12 (reclames)

12.1         Onder reclames worden verstaan: een beroep van Afnemer op het feit dat de door ID afgeleverde Producten of Services niet aan de Overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde of gepresteerde.

12.2         Afnemer is, bij aflevering of bezorging conform 6.6 of bij afname conform 6.3/6.4 dan wel na montage verplicht om alle afgeleverde, bezorgde of door ID verwerkte Producten en Services, inclusief verpakking en  handleidingen, terstond bij aflevering of bezorging dan wel na verwerking door ID te tellen en te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen, onvolkomenheden en op overige zichtbare gebreken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: onjuiste kleur, materialen en overige visueel waarneembare onvolkomenheden in afwerking en dergelijke) en die tekortkomingen op de CMR vrachtbrief te vermelden dan wel bij verwerking van materialen onverwijld schriftelijk aan ID kenbaar te maken, alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken alvorens die Producten op te slaan, door te leveren, te monteren of anderszins te gebruiken.

12.3         Door of namens Afnemer in gebruik genomen dan wel gemonteerde Producten en Services worden geacht in ieder geval vrij van zichtbare gebreken door ID te zijn (af) geleverd.

12.4         Indien aflevering plaatsvindt conform artikel 6.3/6.4, is Afnemer verplicht de 12.2 genoemde controles binnen 24 uur uit te voeren nadat ID een al dan niet schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 6.4 aan Afnemer heeft doen uitgaan.

12.5         Afnemer is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in 12.2 en 12.4 voor zichtbare gebreken binnen 48 uur na aflevering of bezorging of binnen 48 uur na de kennisgeving als bedoeld in 6.4 schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan ID kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 48 uur is verstreken, hoeft ID niet meer in behandeling te nemen.

12.6         Voor niet – (direct) zichtbare gebreken aan Producten en Services, geldt dat Afnemer reclames schriftelijk bij ID dient in te dienen binnen 24 uur nadat deze gebreken door Afnemer zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs door deze hadden behoren te worden geconstateerd. Het bepaalde in 12.5, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.

12.7         Onder niet- (direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan: gebreken als gevolg van niet door of namens Afnemer zelf voorgeschreven constructie, specificatie – of ontwerpfouten die ertoe leiden dat de Producten of Services niet beantwoorden aan de Overeenkomst dan wel aan de daarvoor geldende technische specificaties en die binnen de hiervoor in de 12.2 tot en met 12.6 genoemde termijnen niet zichtbaar waren of redelijkerwijs niet zichtbaar konden zijn.

12.8         Tijdig (en op de juiste wijze) bij ID ingediende reclames geven Afnemer niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding of andere verplichtingen krachtens de Overeenkomst dan wel krachten eerdere – of latere met ID gesloten overeenkomsten op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de Overeenkomst dan wel eerdere – of latere met ID gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.9         Ingeval de reclame door ID gegrond wordt verklaard, is ID slechts aansprakelijk jegens Afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en/of artikel 11.

12.10       Eventuele rechtsvorderingen en verweren, gebaseerd op ingediende reclames, moeten – op straffe van verval van dit recht – door Afnemer worden ingesteld binnen één jaar nadat de betreffende reclame bij ID is ingediend.

Artikel 13 (betaling en facturen)

13.1         Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, moet betaling uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum plaatsvinden op een door ID aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van ID.

13.2         Eventuele bezwaren of reclamaties tegen verzonden facturen van ID, moet Afnemer uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de factuurdatum schriftelijk en onder opgave van redenen aan ID kenbaar maken, bij gebreke waarvan de juistheid en verschuldigdheid van de factuur vast staat.

13.3         Afnemer is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen dan wel enige opeisbare vorderingen of betalingen van ID op enigerlei wijze te verrekenen of kortingen daarop toe te passen. Dit alles, ongeacht uit welke hoofde ID enig bedrag heeft te vorderen dan wel uit welke hoofde Afnemer enig bedrag in mindering wenst te brengen, daarop korting toe te passen of anderszins wenst te verrekenen.

13.4         De betaling door Afnemer is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door ID aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan ID is afgedragen. Afnemer is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.

13.5         Vanaf de eerste dag dat Afnemer op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is gekomen, is deze de alsdan geldende wettelijke handelsrente (dan wel een minimale samengestelde rente van 1% per maand verschuldigd ingeval de wettelijke handelsrente op enig moment lager is of uitvalt) over het verschuldigde bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen Producten of Services voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.

13.6         Indien Afnemer niet tijdig of volledig aan diens betalingsverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is gekomen, is ID bevoegd de Overeenkomst direct en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Afnemer aansprakelijk voor de door ID geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

13.7         Indien ID bij het in verzuim komen van Afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat (waaronder uitdrukkelijk begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens ID zelf getroffen), komen de kosten daarvan voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,–. Indien ID gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van Afnemer.

13.8         ID heeft steeds het recht om – zowel voor als na de totstandkoming van de Overeenkomst – zekerheid voor de betaling te verlangen van Afnemer of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 (eigendomsvoorbehoud en pandrechten)

14.1         Alle afgeleverde of bezorgde dan wel nog te leveren of te bezorgen Producten en Services blijven in eigendom van ID. Dit, totdat Afnemer de daarvoor overeengekomen prijs of (andere) tegenprestaties en aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen en aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit alle dan wel eerder of later met ID tot stand gekomen Overeenkomsten, volledig heeft voldaan. Alle vorderingen wegens niet of niet behoorlijk nakomen zijn daaronder uitdrukkelijk mede begrepen.

14.2         Onverminderd het bepaalde in 14.1, is Afnemer bevoegd de aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en te leveren aan één of meer derden. Afnemer zal bij die doorverkoop een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud bedingen tegenover diens afnemers.

14.3         Bij een doorverkoop als bedoeld in 14.2, is Afnemer verplicht ten behoeve van ID op haar eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen.

14.4         In geval tevens sprake is van verzuim van Afnemer ingevolge artikel 13 of Afnemer in gebreke blijft de zaken feitelijk af te nemen als bedoeld in artikel 8, blijven de zaken in eigendom van ID totdat tevens de rente ingevolge artikel 13.5, de boete of de opslagkosten ingevolge artikel 8.2 of de buitengerechtelijke kosten ingevolge artikel 13.7 in zijn geheel zijn voldaan door Afnemer.

14.5         Indien ID krachtens de Overeenkomst tevens Services heeft verricht, blijven de Producten in eigendom van ID totdat Afnemer (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, alle vorderingen van ID wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder uitdrukkelijk mede begrepen.

14.6         Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op Afnemer is overgegaan, is deze buiten de situatie als bedoeld in 14.2 niet bevoegd de Producten of Services geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren.

14.7         Vanaf het moment dat Afnemer ingevolge artikel 13 of anderszins in verzuim is geraakt of ID goede grond heeft te vrezen dat hij in verzuim zal geraken, is ID bevoegd de Producten of Services, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. Afnemer is verplicht deze op de eerste vordering van ID onverwijld aan haar terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking te verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave, waaronder begrepen de transportkosten en zijn geheel voor rekening van Afnemer.

14.8         Na een terugname als bedoeld in 14.7, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname.

14.9         Indien Afnemer uit of mede uit de Producten of Services een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, dan wel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en Afnemer daarin deelgenoot wordt of het krachtens dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud door natrekking of zaaksvorming of vanwege andere redenen verloren of teniet gaat, is Afnemer verplicht op eerste vordering van ID aan haar een bezitloos pandrecht op die nieuwe zaak te verlenen, dan wel de derde (ingeval deze de eigendom van de nieuwe zaak heeft verkregen) ertoe te bewegen dit pandrecht aan ID te verlenen. Dit, een en ander met inachtneming van de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van ID op Afnemer (uit welke hoofde dan ook) die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

14.10       Voor Producten en Services die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in eigendom zijn overgegaan op Afnemer, is het bepaalde in 14.9 van overeenkomstige toepassing.

14.11       Afnemer is, zolang de eigendom van de Producten of Services nog niet aan haar is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die Producten of Services in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze ten gunste van het eigendomsrecht van ID individualiseerbaar zijn en als zodanig zullen blijven.

14.12       De in 14.11 bedoelde verplichting is van overeenkomstige toepassing in de situatie zoals bedoeld in artikel 8.1, bij gebreke waarvan Afnemer gehouden is alle daaruit voor ID voortvloeiende schade te vergoeden.

14.13       Afnemer is gedurende de periode als bedoeld in 14.11 verplicht om de Producten en Services tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan ID ter inzage te geven, bij gebreke waarvan Afnemer gehouden is alle daaruit voor ID voortvloeiende schade te vergoeden.

14.14       Afnemer is verplicht om op eerste vordering van ID alle aanspraken dan wel vorderingen uit hoofde van de in 14.13 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan haar te verpanden. Dit alles met inachtneming van de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van ID op Afnemer, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

14.15       Het bepaalde in 14.14 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van Afnemer tegen een of meerdere van diens Afnemers of andere derden.

14.16       Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, strekt al hetgeen: (1) ID van – of ten behoeve van Afnemer onder zich heeft (zoals bijvoorbeeld, maar niet alleen: zaken, documenten, waardepapieren, gelden en dergelijke) en al hetgeen (2) Afnemer van ID te vorderen heeft of mocht hebben (uit welke hoofde dan ook) ten titel van pand(recht) voor ID. Dit, tot meerdere zekerheid voor al hetgeen ID van Afnemer (uit welke hoofde dan ook) te vorderen heeft dan wel nog zal krijgen. Dit pandrecht ontstaat, zodra ID of een derde namens haar de voornoemde zaken feitelijk onder zich- of in haar beschikkingsmacht krijgt dan wel op het moment dat de voornoemde vorderingen van Afnemer op ID (zullen) ontstaan.

14.17       ID is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door Afnemer onherroepelijk gemachtigd om voor de vestiging van de pandrechten krachtens dit artikel alle daarvoor benodigde handelingen te verrichten (waaronder begrepen vestiging bij onderhands geregistreerde of authentieke akte) en daarbij ook namens Afnemer op te treden of te handelen. Afnemer zal alle daarvoor benodigde medewerking (kosteloos) verlenen.

14.18       Zodra krachtens dit artikel een of meerdere vorderingen aan ID zijn verpand, dan zal Afnemer die vorderingen – zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van ID – niet cederen dan wel opnieuw verpanden of op enigerlei wijze (laten) bezwaren. Voor zover derden beslag op verpande vorderingen hebben gelegd, zal Afnemer ID dat onverwijld schriftelijk melden, alsmede (op eigen kosten en voor eigen rekening en risico) alles in het werk stellen om dat beslag zo spoedig mogelijk te laten opheffen.

Artikel 15 (eigendommen ID)

15.1         Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die ID of de door deze ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stelt of die specifiek voor de Overeenkomst zijn vervaardigd (zoals modellen, gereedschappen, stempels, matrijzen, werktuigen, machines, afbeeldingen, tekeningen, opgaven, schema’s, afmetingen, reclame of promotiemateriaal en dergelijke), blijven te allen tijde in eigendom van ID of de derde(n), ongeacht of daarvoor wel of geen kosten bij Afnemer in rekening zijn gebracht. ID behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij Afnemer gehouden is die zaken op eigen kosten en op eerste verzoek aan ID te retourneren. Indien ID de voornoemde materialen langer dan twee jaren niet meer ten behoeve van Afnemer heeft gebruikt, heeft ID het recht om die te vernietigen.

15.2         Afnemer dient de in 15.1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van ID of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.

15.3         Het is Afnemer niet toegestaan ten behoeve van derden enige zekerheids- of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in 15.1 bedoelde zaken.

15.4         Het is Afnemer niet toegestaan de in 15.1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor- of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst. De in 15.1 bedoelde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de door ID daarvoor verstrekte voorwaarden of richtlijnen.

15.5         Afnemer is verplicht aan ID onverwijld mededeling te doen van eventuele acties of gepretendeerde rechten van derden op de in 15.1 bedoelde zaken. Afnemer vrijwaart ID voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade die ID daardoor lijdt of mocht gaan lijden.

15.6         Ingeval aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in 15.1 vervangen of hersteld moeten worden, is Afnemer gehouden de daarmee gepaard gaande kosten aan ID te vergoeden.

15.7         Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden van dit artikel, is Afnemer een direct (zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist) en ineens opeisbare boete van € 10.000,– per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met € 1.000,– voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding voor ID. De wettelijke (handels) rente over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.

15.8         ID heeft het recht om zaken, die aan haar door of namens Afnemer ter beschikking zijn gesteld of zijn (af) geleverd, na onafgebroken bezit / houderschap gedurende 12 maanden te vernietigen, tenzij Afnemer vóór afloop van die periode schriftelijk te kennen geeft die zaken terug te willen nemen.

 

Artikel 16 (ontbinding)

16.1         Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst voldoet, is ID gerechtigd de Overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en de Producten of Services, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van ID op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

16.2         Het bepaalde in 16.1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van  Afnemer of van diens overlijden of indien Afnemer door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is Afnemer verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan ID.

16.3         In de gevallen genoemd als in 16.1 en 16.2, is iedere vordering die ID heeft op Afnemer direct en volledig opeisbaar.

16.4         Ingeval ID haar verplichtingen deels dan wel niet volledig of niet deugdelijk is nagekomen, dan wel Afnemer de Overeenkomst op die gronden geheel of gedeeltelijk ontbindt dan wel ID de overeenkomst zelf ontbindt (ongeacht de reden of grondslag daarvan), dan heeft die ontbinding slechts betrekking of gevolgen voor de Producten of Services ten aanzien waarvan de verplichtingen nog niet (volledig of deugdelijk) zijn uitgevoerd. Alsdan blijft de Overeenkomst wat betreft de Producten of Services waarvoor de verplichtingen reeds correct zijn uitgevoerd in stand en/of vinden ten aanzien daarvan géén ongedaanmakingshandelingen plaats. Het bepaalde in 9.4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 (intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)

17.1         Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt ID zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht. Dit, in het bijzonder wat betreft de rechten inzake door of namens ID ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, ontwerpen, litho’s, foto’s, afbeeldingen, schema’s, tekeningen, technische specificaties en modellen, (project) plannen, rapportages en dergelijke dan wel dergelijke rechten op de aan ID toebehorende zaken als bedoeld in artikel 15. Aan Afnemer wordt in dat kader (alleen) een gebruikslicentie verstrekt, waarvoor alle krachtens dit artikel geldende beperkingen van toepassing zijn. Op eerste verzoek van ID dient Afnemer de betreffende bescheiden / zaken onverwijld aan ID terug te geven, zonder dat ID daarvoor enige compensatie of vergoeding aan Afnemer is verschuldigd.

17.2         Alle rechten aangaande de door of namens ID vervaardigde / verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke (alsmede aangaande alle in 17.1 genoemde bescheiden) blijven en berusten uitsluitend bij ID en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ID worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht. Ingeval Afnemer deze verplichting op enigerlei wijze schendt, is het bepaalde in 15.7 van overeenkomstige toepassing.

17.3         Ingeval van opdrachten van Afnemer tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte dan wel door of namens Afnemer voorgeschreven informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart Afnemer ID voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.

17.4         ID is / blijft gerechtigd om de Producten of Services (in combinatie) met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Afnemer af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Afnemer of derden. Dit, zonder dat ID daarvoor enigerlei vergoeding aan Afnemer of een derde is verschuldigd.

17.5         Indien gedurende twee jaren, te rekenen vanaf de datum waarop de laatste Overeenkomst tot stand is gekomen conform 4.1, geen nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen tussen ID en Afnemer, is ID gerechtigd (doch niet of nimmer verplicht) om alle in – of krachtens dit artikel genoemde bescheiden (al dan niet op kosten van Afnemer) te vernietigen, zonder dat ID daarbij verplicht of gehouden is Afnemer daarvan in kennis te stellen.

Artikel 18 (onderaanneming)

Ingeval ID (eveneens) optreedt als onderaannemer dan wel als hulppersoon als bedoeld in artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek, gelden tussen ID en Afnemer altijd de volgende uitgangspunten:

 1. ID staat nimmer in voor uitlatingen of mededelingen, door of namens Afnemer gedaan tegenover diens contractpartij dan wel de eindafnemer (waaronder begrepen het tonen van monsters, samples en dergelijke), in het bijzonder niet aangaande hetgeen ID presteert, heeft gepresteerd of nog moet presteren;
 2. ID is nimmer gebonden aan enige toezeggingen, garanties en dergelijke, verleent door of namens Afnemer aan diens afnemer of de eindafnemer;
 3. Ingeval de contractspartij van Afnemer of een derde vorderingen of aanspraken tegenover ID instelt, verband houdende met de overeenkomst tussen Afnemer en diens contractspartij, zal Afnemer ID daarvoor vrijwaren;
 4. Ingeval ID tegenover de contractspartij van Afnemer of een derde niettemin aansprakelijk kan worden gehouden voor schade en die aansprakelijkheid de in artikel 10 genoemde beperkingen te boven gaat, dan dient Afnemer ID voor het meerdere daarvoor (alsnog) te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen;
 5. Afnemer zal ID, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van ID, nimmer aanduiden of kenmerken als zijnde de producent van Producten of Services, mede bedoeld in de zin van de productenaansprakelijkheidsregeling (artikel 6:185 Burgerlijk Wetboek en verder);
 6. Ingeval de contractspartij van Afnemer of derden enige klachten indienen of tekortkomingen melden aangaande hetgeen ID heeft geleverd of gepresteerd, dan dient Afnemer dat altijd onverwijld en schriftelijk te melden aan ID en ID altijd eerst in de gelegenheid te stellen die klachten of tekortkomingen zelf op te lossen, bij gebreke waarvan Afnemer iedere aanspraak of vordering op ID verliest;
 7. Ingeval Afnemer dan wel haar contractspartij ID verzoekt om meer werkzaamheden uit te voeren dan Afnemer contractueel met ID heeft afgesproken, is ID gerechtigd daarvoor meerwerk in rekening te brengen bij Afnemer, dit tegen de daarvoor bij ID geldende dan wel gebruikelijke tarieven, onder meer als bedoeld in artikel 3.6.
 8. Ingeval de contractspartij van Afnemer diens verplichtingen tegenover Afnemer of derden op enigerlei wijze opschort, dan rechtvaardigt dat nimmer een opschorting van enige verplichting van Afnemer tegenover ID.

Artikel 19 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

19.1         Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

19.2         Op de tussen ID en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

19.3         Ingeval ID en Afnemer van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de tot stand gekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse versie of vertaling van de overeenkomst dan wel van deze algemene voorwaarden te allen tijde doorslaggevend en beslissend.

19.4         Het gebruik van smileys, emoticons of andere daarmee vergelijkbare tekens, leidt niet tot enig rechtsgevolg dan wel – ingeval in rechte komt vast te staan dat dit gebruik wel zou (kunnen) leiden tot enig rechtsgevolg – dan geldt alsdan de meest gunstigste uitleg voor ID, ook wanneer zij niet (alleen) de ontvangende partij is.

19.5         Alle geschillen tussen ID en Afnemer, direct of indirect, voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zullen uitsluitend en alleen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire of feitelijke vestigingsplaats van ID is gelegen.

ONDERDEEL B        TUINMEUBILAIR & WEDERVERKOOP

artikel 20 (definities)

20.1         Account: de unieke (door Wederverkoper aangemaakte of geconfigureerde) combinatie van gebruikersnaam en  wachtwoord, waarmee Wederverkoper toegang verkrijgt en behoudt tot het Platform, dit alles conform de gebruiksvoorwaarden voor het Platform als nader omschreven in onderdeel C van deze algemene voorwaarden.

20.2         Afnemer: contractspartij van Wederverkoper.

20.3         Assortiment: de volledige collectie aan Tuinmeubilair dat ID op enig moment aanbiedt, verkoopt – en levert via het Platform.

20.4         Formule: de operationele, commerciële en organisatorische formule voor (de exploitatie van het) Platform. De Formule bestaat in ieder geval (maar niet uitsluitend) uit het (al dan niet verbindende) geheel en/of alle afzonderlijke onderdelen van de door of namens ID (door) ontwikkelde formule om Tuinmeubilair te vermarkten, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen: het Platform, het Assortiment, Tuinmeubilair en alle daarvan deel uitmakende of daarmee samenhangende rechten en aanspraken, kennis en knowhow, websites, alsmede alle reclame, marketing – of enige andere uitingen, acties, handelingen of maatregelen van of namens ID in de ruimste zin van het woord om de Formule (of één of meerdere onderdelen daarvan) te promoten of op enigerlei wijze kenbaar te maken aan Wederverkopers, Afnemers, Eindafnemers of derden.

20.5         Doorverkoop: de tussen Wederverkoper en Afnemer gesloten overeenkomst, op grond waarvan Wederverkoper Tuinmeubilair (door) verkoopt – en (door) levert aan Afnemer / Eindafnemer of derden, al dan niet met inbegrip van Installatie en/of de totstandbrenging van het Werk.   

20.6         Licentie: de door ID – uitsluitend voor de Doorverkoop – aan Wederverkoper verstrekte of te verstrekken gebruikslicentie voor de rechten van ID aangaande de Formule als omschreven in 38.1.

20.7         Platform: het door ID ontwikkelde en door ID in gebruik genomen online verkoopkanaal voor de verkoop- en levering van uitsluitend ongemonteerd Tuinmeubilair aan Wederverkopers en zakelijke (Eind) Afnemers.

20.8         Tuinmeubilair: alle Producten en Services op het gebied van tuinmeubilair (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: banken, picknicktafels, ligbedden, poefen en dergelijke).   

20.9         Wederverkoper: de professioneel handelende wederverkoper, die Tuinmeubilair (al dan niet via het Platform) ongemonteerd / in losse onderdelen aankoopt van ID en vervolgens doorverkoopt en door levert aan Afnemers of Eindafnemers of aan andere (al dan niet professioneel handelende) wederverkopers of kopers.

20.10       Installatie: het monteren, assembleren – en installeren van alle losse – en ongemonteerde onderdelen van Tuinmeubilair en/of op enigerlei wijze (al dan niet duurzaam of met behulp van mee geleverde betonvoeten) verankeren of plaatsen van Tuinmeubilair op de door Afnemer gewenste plaats / locatie.

20.11       Werk: het (al dan niet door- of namens Wederverkoper) met behulp van het Tuinmeubilair en de Installatie tot stand gebrachte en opgeleverde werk van stoffelijke aard als bedoeld in artikel 7:750 lid 1 BW.

 

artikel 21 (toepasselijkheid en rangorde)

21.1         Naast het bepaalde in – of krachtens onderdeel A, is het bepaalde in onderdeel B eveneens van toepassing voor  verkoop en levering van Tuinmeubilair aan Wederverkopers en/of Eindafnemers.

21.2         Ten aanzien van de verkoop en levering van Tuinmeubilair aan Eindafnemers (buiten het Platform om), is het  bepaalde voor de verkoop en levering van Tuinmeubilair aan Wederverkopers (al dan niet via het Platform) zoveel als mogelijk en toegestaan van overeenkomstige toepassing.

21.3         Voor zover het bepaalde in onderdeel B afwijkt van onderdeel A, prevaleert onderdeel B. Voor het overige blijft al hetgeen in onderdeel A is bepaald (aanvullend) van toepassing op hetgeen in dit onderdeel B is bepaald.

B1           VERKOOP AAN WEDERVERKOPERS & EINDAFNEMERS

artikel 22 (algemene uitgangspunten / zelfstandig ondernemerschap Wederverkoper)   

22.1         De inkoop, dan wel aanschaf van Tuinmeubilair door Wederverkoper geschiedt altijd in eigen naam en voor eigen rekening en risico van Wederverkoper.

22.2         Het bepaalde in 22.1 is van overeenkomstige toepassing voor Doorverkoop.

22.3         ID is – en wordt nimmer partij bij, dan wel aanvaardt geen verantwoordelijkheid of enige aansprakelijkheid voor Doorverkoop. Wederverkoper vrijwaart ID voor enige aanspraken van Afnemer of van enige andere derde(n), verband houdende met de Doorverkoop.

artikel 23 (intellectuele eigendomsrechten ID & Licentie)

23.1         Alle rechten en/of intellectuele eigendomsrechten aangaande de Formule blijven te allen tijde berusten bij ID. Wederverkoper onthoudt zich van enige aanspraken hierop, dan wel voorkomt dat naar Afnemer of derden toe de schijn of indruk wordt gewekt (nalaten daaronder mede begrepen) dat Wederverkoper (al dan niet mede) rechthebbende daarop is.

23.2         Aan Wederverkoper wordt uitsluitend een Licentie verstrekt.

23.3         De Licentie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat Wederverkoper voldoet en blijft voldoen aan alle nader daaraan gestelde licentievoorwaarden en voorschriften als nader omschreven in onderdeel D van deze algemene voorwaarden.

 

artikel 24 (handelsrelatie tussen ID en Wederverkoper)

24.1         Tussen ID en Wederverkoper ontstaat nimmer enige verdergaande samenwerking of daarop betrekking hebbende  overeenkomst (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: agentuur, distributie, alleenverkoop,  arbeids – of enige duurovereenkomst), tenzij ID en Wederverkoper daarvoor uitdrukkelijke afspraken hebben gemaakt, vastgelegd in een schriftelijke en door beide partijen ondertekende en geparafeerde overeenkomst.

24.2         Mede gelet op het bepaalde in 24.1, leiden een of meerdere aankopen van Tuinmeubilair door Wederverkoper, dan wel leidt een bestaande handelsrelatie tussen en ID en Wederverkoper nimmer tot het ontstaan van enige verdergaande rechten of aanspraken van Wederverkoper tegenover ID of derden (zoals exclusiviteit of dealerschap voor bepaalde producten / productgroepen of regio’s, prijs – of kortingsgaranties en dergelijke).

24.3         Voor zover ID (om welke redenen dan ook) in – of buiten rechte geen beroep kan doen op het bepaalde in 24.1 en/of 24.2, dan wel in rechte zou komen vast te staan dat Wederverkoper – ondanks het bepaalde in 24.1 en 24.2 – wel enige verdergaande rechten of aanspraken tegenover ID, Afnemers of derden zou kunnen of mogen uitoefenen, dan leidt dat nimmer of in geen geval tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van ID (in de ruimste zin van het woord). Wederverkoper vrijwaart ID voor enige aanspraken van Afnemers of derden uit dien hoofde.

24.4         In situaties als bedoeld in 24.3, is ID te allen tijde gerechtigd om een eventueel ontstane of in rechte vastgestelde overeenkomst of samenwerking (zonder reden of zonder dat daarvoor een al dan niet zwaarwegende of gegronde reden aanwezig hoeft te zijn) op te zeggen. Dit, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

24.5         Ook ingeval ID overgaat tot opzegging conform 24.4, dan wel de eventueel ontstane – of in rechte vastgestelde overeenkomst of samenwerking in – of buiten rechte op basis van een andere reden of juridische grondslag wordt beëindigd, dan is ID (zowel in – als buiten rechte) nimmer gehouden enige schadevergoeding, klantenvergoeding, goodwillvergoeding of enige andere of aanvullende compensatie anderszins (alles in de ruimste zin van het woord) aan Wederverkoper, Afnemers, Eindafnemers of aan derden te verstrekken of uit te keren. Dit alles, ongeacht de wijze van beëindiging of de juridische grondslag van beëindiging en ongeacht de vraag aan welke partij die beëindiging al dan niet kan worden toegerekend en/of kan worden verweten. Wederverkoper vrijwaart ID voor aanspraken van Afnemers, Eindafnemers of derden uit dien hoofde.

 

artikel 25 (totstandkoming koopovereenkomst Tuinmeubilair, prijzen & kortingen)

25.1         In afwijking van, dan wel ter aanvulling op 4.1, komt de koopovereenkomst voor aanschaf van Tuinmeubilair via het Platform uitsluitend tot stand nadat Wederverkoper alle daarvoor benodigde en in het Platform voorgeschreven stappen heeft doorlopen.

25.2         Alle aankopen van Wederverkoper, tot stand gekomen conform 25.1, zijn bindend en kunnen nadien niet meer (eenzijdig) worden herroepen of ingetrokken. ID verleent in dit kader nimmer enig retourrecht- of enige omruilgarantie aan Wederverkoper. Dit, ook niet ingeval de Afnemer(s) van Wederverkoper – al dan niet krachtens dwingend recht (zoals op basis van de wet koop op afstand) – aanspraak maken of kunnen maken op enige herroepings – of ontbindingsrechten .

25.3         Door of namens ID verstrekte of toegepaste (handels) prijzen en (handels) kortingen blijven strikt vertrouwelijk. Het is Wederverkoper niet toegestaan om prijzen of kortingen op enigerlei wijze openbaar te maken of aan Afnemers, Eindafnemers of derden mee te delen.

25.4         Ingeval en zodra ID constateert dat Wederverkoper de geheimhoudingsplicht van 25.3 schendt, heeft ID (zonder het vereiste van een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling) direct het recht om alle lopende orders / bestellingen of overeenkomsten op te schorten of te annuleren / ontbinden en is het bepaalde in 15.7 van overeenkomstige toepassing. Dit alles, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover Wederverkoper, Afnemers, Eindafnemers of derden. Wederverkoper vrijwaart ID voor enige aanspraken van Afnemers, Eindafnemers of derden uit dien hoofde.

 

Artikel 26 (conformiteit & garanties)

26.1         De conformiteit en/of garanties voor Tuinmeubilair hebben alleen betrekking op de daarvoor van toepassing zijn  de technische specificaties.

26.2         De conformiteit of garanties voor Tuinmeubilair hebben geen / nimmer betrekking op de Doorverkoop, Installatie of het Werk. Uitsluitend Wederverkoper blijft daarvoor altijd zelf (eind) verantwoordelijk en aansprakelijk.

26.3         In aanvulling op 5.7, geldt dat alle via het Platform getoonde afbeeldingen en informatie over het Assortiment en/of het Tuinmeubilair slechts bij wijze van aanduiding dan wel algemene voorstelling worden verstrekt. Dit alles, zonder dat het door ID af te leveren Tuinmeubilair daaraan hoeft te beantwoorden.

26.4         In aanvulling op, dan wel ter concretisering van 11.3 sub c., geldt dat het verweren van (de houten onderdelen van) het Tuinmeubilair, dan wel het vergrijzen daarvan of de veranderede look & feel door het verweren geldt als een aantasting door externe ofwel van buitenaf komende factoren. Dit, mede aangezien het verweringsproces wordt veroorzaakt door diverse weersinvloeden, zoals wind, neerslag en zon (UV straling), waardoor natuurlijke slijtage van hout plaatsvindt.

artikel 27 (onderzoekplicht & reclames Wederverkoper)

27.1         In aanvulling op, dan wel in afwijking van 12.2, dient Wederverkoper Tuinmeubilair altijd voor Doorverkoop te controleren op direct zichtbare en niet – direct zichtbare gebreken of tekortkomingen en eventuele daarop gebaseerde reclames onverwijld, doch uiterlijk binnen twee (werk) dagen schriftelijk en onder opgave van redenen en bewijsmiddelen bij ID in te dienen, bij gebreke waarvan het recht om te reclameren (volledig) vervalt.

27.2         Reclames van Wederverkoper, ingediend bij ID na Doorverkoop, neemt ID niet meer in behandeling.

27.3         Doorverkoop impliceert dat het doorverkochte Tuinmeubilair wordt geacht volledig vrij van direct zichtbare gebreken door Wederverkoper te zijn door geleverd.

27.4         Van doorlevering na Doorverkoop als bedoeld in 27.3 is reeds sprake vanaf het moment dat Wederverkoper het Tuinmeubilair in bezit heeft, dan wel houdt voor – of ten behoeve van Afnemer en/of de Eindafnemer. Reclames dienaangaande neemt ID vanaf dat moment niet meer in behandeling, dan wel vervalt vanaf dat moment voor Wederverkoper het recht om daarover nog te reclameren bij ID.

27.5         Voor zover (pas) na Doorverkoop als bedoeld in 27.3 enige tekortkomingen of gebreken aangaande het Tuinmeubilair worden geconstateerd, dan worden dat geacht tekortkomingen of gebreken te zijn die pas zijn ontstaan na Doorverkoop, dan wel dat de oorzaak daarvan is gelegen in feiten en omstandigheden, die pas zijn voorgevallen na Doorverkoop, waarvoor ID (al dan niet op basis van artikel 7:25 lid 3 BW) niet aansprakelijk is.

artikel 28 (betaling)

28.1         In afwijking van 13.1, geschiedt betaling door Wederverkoper via het Account en op de wijze en onder de voorwaarden zoals nader omschreven in het Platform.

28.2         In afwijking van 28.1, blijft betaling op factuurbasis mogelijk, doch alleen indien dat expliciet, vooraf en schriftelijk met ID is overeengekomen. Ingeval daarbij geen specifieke betalingstermijn is overeengekomen, geldt een maximale betalingstermijn van 21 dagen.

28.3         Het opschorten of niet – betalen van Afnemer(s), geeft Wederverkoper nimmer het recht of de bevoegdheid om diens eigen betalings- of enige andere verplichting tegenover ID op te mogen schorten.

 

artikel 29 (eigendomsvoorbehoud)

29.1         In aanvulling op, dan wel in afwijking van 14.2, geldt dat zolang het Tuinmeubilair zich nog niet in het onmiddellijke bezit van Afnemer bevindt als bedoeld in 3:107 BW en/of zolang Afnemer de eigendom daarvan nog niet heeft verkregen (en het Tuinmeubilair bijvoorbeeld nog in opslag staat bij – of ten behoeve van Wederverkoper), dan wel deze nog in het onmiddellijke of middellijke bezit zijn van Wederverkoper of Wederverkoper het betreffende Tuinmeubilair nog als onmiddellijk of middellijk houder onder zich heeft als bedoeld in 3:107 BW), blijft het eigendomsvoorbehoud van ID van kracht en zijn / blijven dit Tuinmeubilair nog steeds eigendom van ID.  

29.2        Wederverkoper staat er tegenover ID voor in dat – zolang Afnemer nog niet de eigendom van Tuinmeubilair na Doorverkoop heeft verkregen, dan wel zolang het eigendomsvoorbehoud van ID conform 29.1 van toepassing blijft – Afnemer zich onthoudt van gedragingen (nalaten daaronder mede begrepen) waaruit derden mogelijk het tegendeel uit zouden kunnen afleiden.

B2           DOORVERKOOP DOOR WEDERVERKOPERS

 

artikel 30 (algemene uitgangspunten / zelfstandig ondernemerschap Wederverkoper)

30.1         Mede gelet op 22.2 en 22.3, geschiedt de Doorverkoop, Installatie en/of de realisering en oplevering van het Werk (eveneens) altijd en uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en risico van Wederverkoper.

30.2         Gelet op 30.1, aanvaardt ID nimmer enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Doorverkoop, Installatie en/of de realisering en oplevering van het Werk. Wederverkoper vrijwaart ID voor enige aanspraken van Afnemer, Eindafnemer of van enige andere derde(n), verband houdende met de Doorverkoop, Installatie en/of de realisering en oplevering van het Werk.

30.3         Onverminderd de uitgangspunten in 30.1 en 30.2, is ID bevoegd om nadere regels en voorschriften (al dan niet in de vorm van manuals, handboeken en dergelijke) van toepassing te verklaren op de Doorverkoop. Dit, mede om uniformiteit, dan wel uniforme identiteit en uitstraling aan te (kunnen) brengen in de Formule, waaronder mede (maar niet uitsluitend) begrepen de werkwijze en verkoop wijze van Wederverkopers.

30.4         Onverminderd de uitgangspunten in 30.1 en 30.2, heeft Wederverkoper het recht om een verzoek bij ID in te dienen om één of meerdere Demo(nstratie) modellen van Tuinmeubilair in bruikleen te ontvangen voor de door Wederverkoper nader en gemotiveerd omschreven doeleinden. Uitsluitend ID beoordeelt en bepaalt of een dergelijk verzoek wordt ingewilligd. ID verstrekt alleen Tuinmeubilair in bruikleen onder de voorwaarde dat Wederverkoper een Uitleenverklaring voor akkoord ondertekent en retourneert aan ID.

artikel 31 (conformiteit & garanties)

31.1         De reikwijdte van de conformiteit, geldend op basis van de Doorverkoop doet nimmer af aan, dan wel heeft nimmer invloed op de reikwijdte van de conformiteit als omschreven in de artikelen 5 en 26.1, 26.2 en 26.3.

31.2         De reikwijdte van toepasselijke garanties, geldend op basis van de Doorverkoop doet nimmer af aan, dan wel heeft nimmer invloed op de reikwijdte van de garanties als omschreven in de artikelen 11 en 26.4.

artikel 32 (reclames Afnemer / Eindafnemer)

32.1         De reikwijdte van de klachtplicht en/of het indienen van reclames op basis van de Doorverkoop doet nimmer af aan, dan wel heeft nimmer invloed op de reikwijdte van de klachtplicht en reclames als omschreven in artikel 27.

32.2         Reclames van Afnemer of Eindafnemer neemt ID nooit rechtstreeks in behandeling. Wederverkoper zorgt ervoor dat eventuele reclames van Afnemer(s) of Eindafnemer(s) uitsluitend en alleen / rechtstreeks bij Wederverkoper worden ingediend.

32.3         Reclames van Afnemer(s) of Eindafnemer(s) (al dan niet één op één doorgestuurd door Wederverkoper aan ID) gelden nimmer, dan wel beschouwt ID nimmer als eigen of zelfstandige reclames van ID als bedoeld in 27.1. en neemt ID niet / nimmer in behandeling.

 

Artikel 33 (producten / producentenaansprakelijkheid)

33.1         Gelet op het feit dat: (1) ID alle Tuinmeubilair ongemonteerd (en daarmee niet als volwaardig ofwel volledig door ID geassembleerd eindproduct) aan Wederverkoper uitlevert en (2) de vraag of het opgeleverde Werk (voldoende) veilig is, dan wel gebreken vertoont voornamelijk wordt bepaald door (een juiste uitvoering van) de Installatie, ID rechtens gezien nimmer als de “producent” van het Tuinmeubilair en/of van het opgeleverde Werk kan worden beschouwd (mede in de zin van artikel 6:185 en verder BW).

33.2         Voor zover ID door Afnemers, Eindafnemers of derden (in – of buiten rechte) rechtstreeks wordt aangesproken uit hoofde van producentenaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 en verder BW, dan wel ID rechtens of in rechte op die rechtsgrond (of uit enige andere hoofde) als producent aansprakelijk wordt gehouden, zal Wederverkoper ID hiervoor volledig vrijwaren, dan wel ID daarvoor volledig schadeloos stellen (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen vergoeding van alle gemaakte juridische en/of gerechtelijke kosten).

 

ONDERDEEL C        GEBRUIKSVOORWAARDEN PLATFORM  

Al hetgeen in de onderdelen A en B is bepaald, is eveneens (integraal) van toepassing op het bepaalde in dit onderdeel C. Voor zover in onderdeel C wordt afgeweken van onderdeel A of B, is het bepaalde in onderdeel C van toepassing (in plaats van het bepaalde in onderdeel A en B).

artikel 34 (algemene uitgangspunten)

34.1         Ingeval en zodra Wederverkoper het Platform bezoekt, gaat Wederverkoper automatisch akkoord met alle voorwaarden en voorschriften van dit onderdeel C. Ingeval Wederverkoper niet met deze gebruiksvoorwaarden wenst in te stemmen, dan dient Wederverkoper het Platform niet verder te bezoeken of op enigerlei wijze te (blijven) gebruiken.

34.2         Alle rechten (waaronder uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend begrepen alle nationale en internationale intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, video’s / films, geluiden, software en andere materialen) aangaande het Platform berusten en (ver)blijven altijd en uitsluitend bij ID.

 

Artikel 35 (aanmaken & gebruiksvoorwaarden Account)

35.1         Om het Platform (volledig) te kunnen en mogen gebruiken, dient Wederverkoper een Account aan te maken en daarvoor alle benodigde en in het Platform voorgeschreven stappen te doorlopen.

35.2         Het Account is strikt persoonlijk, strikt vertrouwelijk en niet overdraagbaar aan derden.

35.3         Wederverkoper mag het Account uitsluitend gebruiken voor Doorverkoop. Enig ander gebruik (waaronder uitdrukkelijk mede, maar niet alleen begrepen privégebruik voor zichzelf of voor derden) is nimmer toegestaan.

35.4         Schending van deze bepaling kan leiden tot onmiddellijke en definitieve blokkering van het Account. Dit, zonder dat ID daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig is / kan worden gehouden tegenover Wederverkoper, Afnemer(s, Eindafnemer(s) of derden.

Artikel 36 (Gebruiksvoorwaarden Platform)

36.1         Het gebruik van het Platform of Assortiment omvat niet / nimmer, dan wel de navolgende handelingen of gedragingen van Afnemer zijn te allen tijde expliciet daarmee in strijd:

 1. het reproduceren, verveelvoudigen, kopiëren, (weder) verkopen of op enigerlei andere wijze exploiteren of gebruiken van de Formule;
 2. het selecteren of kopiëren van handelsmerken, logo’s of andere content van het Platform of het Assortiment (zoals afbeeldingen, video’s, foto’s, teksten, lay-out inclusief de vormgeving daarvan);
 3. het gebruik van datamining, robots, of vergelijkbare gegevensverzamelings – en / of extractiesoftware;
 4. het gebruik van metatags of andere verborgen teksten waarin de naam, handelsmerken of enige andere onderscheidingstekens van ID of van de Formule worden gebruikt;
 5. het plaatsen van hyperlinks naar de homepage of naar enige andere page van het Platform of het Assortiment;
 6. soortgelijke producten als het Assortiment of Tuinmeubilair (na) laten maken, dan wel de Formule direct of indirect (laten) kopiëren en/of daarmee op enigerlei wijze direct of indirect mee in concurrentie treden.

36.2         Het Platform en het Assortiment zijn weliswaar met grote zorg samengesteld, maar worden aangeboden “as is”. ID garandeert niet / nimmer een volledige dan wel juiste werking daarvan, dan wel dat de inhoud juist, actueel en/of volledig is, dan wel dat deze volledig vrij zijn van virussen, defecten, bugs en/of enige andere onvolkomenheden of tekortkomingen.

36.3         Bezoek en gebruik van het Platform of het Assortiment is altijd volledig voor eigen rekening en risico van Wederverkoper. ID sluit iedere aansprakelijkheid hieromtrent volledig uit (voor welke schade dan ook), behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ID of van – tot de bedrijfsleiding behorende – leidinggevende medewerkers van ID. Wederverkoper vrijwaart ID voor aanspraken van Afnemers, Eindafnemers of derden, verband houdende met het gebruik van Wederverkoper van het Platform of het Assortiment.

36.4         Wederverkoper stemt ermee in het Platform en het Assortiment alleen voor rechtmatige doeleinden te gebruiken, zijnde uitsluitend: (1) het inwinnen van informatie over het Assortiment of Tuinmeubilair, dan wel (2) ter oriëntering of overweging om Tuinmeubilair van ID af te gaan nemen of (3) het (daadwerkelijk) plaatsen van een bestelling voor de afname van Tuinmeubilair ten behoeve van Doorverkoop.

36.5         Alle overige en/of enige andere gebruiksdoeleinden als omschreven in 36.4 zijn onrechtmatig en daarmee te allen tijde niet toegestaan en maken Wederverkoper direct (zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist) schadeplichtig tegenover ID en/of tegenover eventueel daarbij betrokken derden. Wederverkoper vrijwaart ID voor aanspraken van Afnemers, Eindafnemers of derden, direct of indirect verband houdende met onrechtmatig gebruik door of namens Wederverkoper.

36.6         Ingeval Wederverkoper enige informatie, materiaal of andere (persoons) gegevens (al dan niet op digitale wijze) aan ID verstrekt, stemt Wederverkoper ermee in dat ID hier (kosteloos) gebruik van kan / mag maken. Wederverkoper staat er hierbij (onvoorwaardelijk) voor in, dan wel garandeert dat door of namens Wederverkoper verstrekte informatie, materialen of (persoons) gegevens geen inbreuk maken op (ook intellectuele eigendoms) rechten van Afnemers, Eindafnemers of derden of anderszins onrechtmatig is en/of daarbij alle van toepassing zijn de wet – en regelgeving in acht wordt genomen.

Hieronder is uitdrukkelijk begrepen alle verplichtingen en maatregelen krachtens de AVG). Wederverkoper vrijwaart ID voor enige aanspraken van Afnemers, Eindafnemers of derden uit dien hoofde (waaronder uitdrukkelijk mede, maar niet uitsluitend, begrepen: boetes, sancties van of namens de AP, claims van betrokkenen en dergelijke).

36.7         Ingeval en zodra Wederverkoper op enigerlei wijze in strijd handelt met, dan wel op enigerlei wijze (al dan niet toerekenbaar) tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in – of krachtens 35.2, 35.3, 36.1 of 36.4, verbeurt Wederverkoper (zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist) een direct en ineens opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 500,– per dag (een gedeelte van de dag daaronder mede begrepen) voor iedere dag dat Wederverkoper daarmee in overtreding blijft. Dit alles onverminderd het recht op nakoming en/of het recht op aanvullende schadevergoeding van ID.

ONDERDEEL D       LICENTIE (VOORWAARDEN) GEBRUIK IE RECHTEN   

artikel 37 (Definities)

37.1         IE rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van ID en alle Knowhow aangaande de Formule, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen: alle huidige en toekomstige (al dan niet geregistreerde en/of gedeponeerde) bedrijfs- of handelsnamen, domeinnamen, merken, modellen, logo’s, tekens of enige andere onderscheidingstekens.

37.2         IE content: alle online, digitale en/of hardcopy dan wel off-line uitingen waarin één of meerdere IE rechten worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) via: websites, internet, intranet, social mediakanalen, reclame – of promotiemateriaal of in het kader van beurzen, reclamecampagnes en dergelijke.

37.3         Knowhow: alle niet beschermde (al dan niet vertrouwelijke) praktische informatie, gebaseerd op – of voortvloeiende uit opgedane kennis en ervaring van ID of uit door of namens ID uitgevoerde onderzoeken.

37.4         Licentie: de licentie zoals nader omschreven in 38.1.

artikel 38 (Licentievoorwaarden)

38.1         ID verstrekt hierbij een niet – exclusieve, niet – overdraagbare en niet voor sub licentie vatbare licentie om de IE rechten te mogen gebruiken, doch uitsluitend onder de voorwaarden en in overeenstemming met het bepaalde in dit onderdeel D.

38.2         Onverminderd 38.1, is ID te allen tijde bevoegd om nadere regels en voorschriften (al dan niet in de vorm van manuals, huisstijl handboek, brand book en dergelijke) van toepassing te verklaren op de Licentie. Dit, mede om uniformiteit, dan wel uniforme identiteit en uitstraling aan te (kunnen) brengen in de Formule, waaronder mede (maar niet uitsluitend) begrepen de werkwijze en verkoop wijze van Wederverkopers.

38.2         De Licentie geldt slechts zolang en voor zover sprake is van (toegestane) Doorverkoop. Zodra Wederverkoper staakt met Doorverkoop, komt de Licentie met onmiddellijke ingang volledig en definitief te vervallen.

38.3         Het verwerken of toepassen van enige IE rechten in enige IE content door of namens Wederverkoper is alleen toegestaan voor zover dat direct, rechtstreeks en uitsluitend geschiedt ten behoeve van de Doorverkoop of ten behoeve van het maken van reclame voor Tuinmeubilair of het Assortiment.

38.4         Wederverkoper verwerkt, gebruikt of past niet eerder enige IE rechten toe in – of ten behoeve van enige IE content na voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daarvoor van ID. Uitsluitend ID beoordeelt en bepaalt of het Wederverkoper is toegestaan om enige IE rechten te mogen verwerken, gebruiken of toe te passen voor enige IE content.

38.5         Het is Wederverkoper niet, dan wel nimmer toegestaan om zelfstandig, in eigen naam dan wel op indirecte wijze (al dan niet via een of meer derden) enige intellectuele eigendoms – of enige andere rechten op enigerlei wijze te claimen, te registreren of anderszins vast te leggen en/of enige content of materialen te gebruiken die (nagenoeg) identiek zijn, dan wel in enig opzicht enige gelijkenissen vertonen met IE rechten of met IE content dat van ID afkomstig is.

38.6         De Licentie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat Wederverkoper de intentie heeft en zich ervoor in zal spannen om geen andere zaken of services uit zichzelf aan te bieden die op enigerlei wijze vergelijkbaar zijn met het Tuinmeubilair of Assortiment en/of die als concurrerend kunnen worden beschouwd ten opzichte van het Tuinmeubilair of het Assortiment.

38.7         Wederverkoper vrijwaart ID voor enige aanspraken van derden, verband houdende met enig ongeoorloofd gebruik of enige inbreuk makende handelingen (nalaten daaronder begrepen) van – of namens ID, dat op enigerlei wijze (tevens) verband houdt met het feitelijk gebruik van IE rechten of IE content door of namens Wederverkoper. Onder deze vrijwaring is tevens begrepen het vergoeden van alle kosten en schades waarmee ID geconfronteerd wordt in het kader van enige aanspraken van derden als hiervoor genoemd.

38.8         Ingeval ID enige verplichting krachtens de voorgaande leden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het bepaalde in 36.7 van overeenkomstige toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 11 juni 2021 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen en aldaar geregistreerd onder depot / zaaknummer: 23 / 2021.

Download de algemene voorwaarden via deze link.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Persoonlijk advies nodig of wil je een afspraak plannen?